လက်ဟိ ရက္ခိုင်ပြည် စစ်ရီး၊နိုင်ငံရီးနန့်ပတ်သက်၍ ရက္ခိုင်ဝါရင့်နိုင်ငံရီးသမား ဦးဖေသန်းအား မိန်းမြန်းချက်(ရုပ်သံ)

By Arakan Princess Media / 2023 November    5

https://www.facebook.com/watch/?v=980555849716538

Leave a Reply

Your email address will not be published.